Příští zápas
Domácí
ZLN

???
sobota 14.9.2024, 17:30
1. kolo

Tabulka
V P SK B
1. POR 31 9 4 8 178:113 115
2. VSE 29 3 3 17 174:137 96
3. PRO 26 6 2 18 151:130 92
4. LTM 23 4 6 19 163:160 83
5. TRE 20 5 11 16 130:132 81
6. PRE 20 8 3 21 116:118 79
7. JIH 18 7 4 23 139:151 72
8. SLA 19 4 5 24 133:150 70
9. PCE 17 5 7 23 133:139 68
10. SOK 18 5 4 25 128:141 68
11. KOL 16 7 5 24 120:136 67
12. FRM 17 4 5 26 127:152 64
13. ZNO 16 2 5 29 135:164 57
14. ZLN 0 0 0 0 0:0 0
Narozeniny
kuba 36 [18. 4. - 25 let]
s-junior [18. 4. - 25 let]
WENSCA [18. 4. - 53 let]
zakovic [18. 4. - 29 let]
Svátky
Irbis [Valérie]

TOPlist
počítáno od 29.12.2006


naše ikonka
HFC Zlín - fanclub zlínského hokejového klubu
partnerské weby
Ševcovský deník - www.daan.estranky.cz
sport365.cz

zlínští hokejisté a server www.hfczlin.cz podporují

Podpořte dobrou věc

Máte to doma, je to pěkné, ale nevíte, co s tím? Staňte se Dobrodějem!
Dobročinný obchodStanovy

Stanovy spolku HFC Zlín, z.s.

Článek I. – Základní ustanovení
1. HFC Zlín, z.s. (dále jen „Spolek“), IČO: 26672634, je spolkem ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Sídlo spolku se nachází na adrese M. Knesla 4020, 760 01 Zlín.

Článek II. – Cíle, poslání, principy a účel spolku
1. Hlavní činností spolku je organizace podpory a podpora zlínského hokeje v rámci možností po celém území ČR i v zahraničí, pořádání akcí pro členy spolku a výjezdů na zápasy.
2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti jen, je-li účel v podpoře hlavní činnosti.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek III. – Orgány spolku
1. Organizační strukturu spolku tvoří:
a. Členská schůze jako nejvyšší orgán.
b. Rada HFC (dále jen „RHFC“) jako statutární orgán.


Článek IV. – Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členská schůze je oprávněna zejména:
a. volit členy RHFC,
b. navrhovat změny stanov spolku.

3. Členskou schůzi svolává k zasedání RHFC nejméně jedenkrát za rok. Zasedání členské schůze řídí prezident RHFC.
4. Zasedání členské schůze se svolává prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, zejména zveřejněním na internetových stránkách spolku nejméně 14 dní před zasedáním, případně e-mailem každému členu spolku na jím udanou elektronickou adresu nebo jiným způsobem. Pozvánka musí obsahovat zejména místo a čas zasedání.
5. Člen, který chce využít svého práva zúčastnit se zasedání členské schůze, potvrdí tuto skutečnost svým přihlášením k účasti na internetové stránce spolku, a to nejméně 3 dny před zasedáním členské schůze nebo přímou odpovědí na doručený e-mail nebo jinou formou oznámení.
6. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku starších 18 let. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
7. Ze zasedání každé členské schůze se do 30 dnů od jejího ukončení vyhotoví zápis, ve kterém je uvedeno, kdo zasedání svolal a jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, počet zúčastněných členů spolku, výsledky hlasování, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven.
8. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může RHFC nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze svoláno.
9. Zasedání členské schůze musí být dále svoláno:
a. Z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu, je-li zřízen. Nesvolá-li RHFC zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku. Datum odeslání podnětu výkonnému výboru musí být prokazatelně doloženo.
b. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým spolku. Funkce zaniká zvolením nové člena voleného orgánu.


Článek V. – Rada HFC
1. Rada HFC je kolektivním statutárním a řídícím orgánem spolku. Je tvořen třemi členy spolku, z nichž jeden je prezidentem RHFC. Prezident RHFC svolává zasedání RHFC, řídí jeho jednání a činnost spolku.
2. Funkční období RHFC činí 5 let.
3. Prezident RHFC je oprávněn jednat jménem spolku navenek ve všech záležitostech.
4. Členové RHFC mohou jednat za spolek samostatně, ovšem ve svých právních jednáních se musí řídit rozhodnutími RHFC.
5. Za HFC Zlín, z.s. se podepisuje prezident RHFC po schválení RHFC.
6. RHFC může své jednotlivé členy pověřit určitou oblastí činnosti, za kterou je potom pověřený člen RHFC odpovědný.
7. RHFC je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
8. RHFC je volena členskou schůzí.
9. Členství v RHFC zaniká zánikem členství ve spolku, uplynutím funkčního období, dobrovolným odstoupením nebo odvoláním člena RHFC členskou schůzí.
10. Hlasování o odvolání člena RHFC je platné, pokud hlasuje nadpoloviční většina oprávněných voličů. Pro odvolání člena RHFC je potřebný souhlas alespoň 2/3 hlasujících.
11. Při odstoupení prezidenta RHFC si RHFC neprodleně zvolí nového prezidenta. Při odstoupení člena RHFC vypíše prezident RHFC dodatečné volby na uvolněnou pozici v RHFC.
12. O změnách v RHFC je RHFC povinen informovat členy spolku do 10 kalendářních dní.
13. V případě odstoupení všech členů RHFC přecházejí dočasně práva RHFC na prezidenta RHFC, do doby zvolení nové RHFC.
14. Návrh na přijetí konkrétního návrhu ke schválení podává některý ze členů RHFC. Návrh je schválen v případě, že pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů RHFC.
15. Mezi povinnosti RHFC patří zejména vedení a dohled na hospodaření spolku, dohled na dodržování stanov spolku a komunikace s členskou základnou.
16. Členové RHFC jsou osvobozeni od platby členského příspěvku.

Článek VI. – Volby do Rady HFC
1. Prezident RHFC vypisuje volby do RHFC a je garantem voleb.
2. Volby do RHFC jsou jednokolové a volí se celá RHFC najednou.
3. Na regulérnost voleb dohlíží volební komise složená minimálně ze tří členů spolku. Ve volební komisi nesmí být žádný z kandidátů voleb.
4. Volby do RHFC jsou tajné a nepřipouští se volba v zastoupení.
5. Oprávněnými voliči jsou členové spolku starší 18 let, s řádně uhrazeným členským příspěvkem.
6. Volba probíhá označením vybraných kandidátů na volebním lístku, který je následně vhozen do hlasovacího zařízení.
7. Volební lístek je neplatný, pokud není označen žádný kandidát, je označen vyšší počet kandidátů, než je voleno, pokud jsou kandidáti označeni nesprávným způsobem nebo je volební lístek nečitelný, poškozený nebo padělaný.
8. Volby jsou platné, pokud volí nadpoloviční většina oprávněných voličů. V případě, že je volební účast nižší, prezident RHFC je povinen do 30 kalendářních dnů vyhlásit nový termín voleb do RHFC. Mandát RHFC se v takovém případě prodlužuje do zvolení nové RHFC.
9. Zvoleni jsou 3 kandidáti s nejvyšším počtem platných hlasů.
10. V případě rovnosti hlasů na místech rozhodujících pro zvolení do RHFC je pro kandidáty se stejným počtem hlasů ihned vypsáno doplňkové kolo voleb. Doplňková kola voleb se opakují v případě dalších rovností hlasů na rozhodujících místech až do okamžiku zvolení tří členů RHFC.

Článek VII. – Doplňkové volby do Rady HFC
1. Doplňkové volby (dále jen „dovolby“) do RHFC se konají v případě, že jednomu až dvěma členům RHFC skončí mandát před vypršením řádného funkčního období.
2. O dovolby se nejedná, pokud předčasně skončí mandát všem členům RHFC. V tomto případě končí funkční období celé RHFC a do 30 kalendářních dnů od data ukončení mandátu je prezident RHFC povinen vypsat nové volby do RHFC.
3. Dovolby do RHFC se řídí podle stejných pravidel jako volby do RHFC.
4. Funkční období kandidátů zvolených v dovolbách končí současně s koncem funkčního období stávající RHFC.

Článek VIII. – Vznik členství
1. Členem HFC Zlín, z.s. se může stát každá fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost, národnost, společenskou i politickou orientaci a náboženské vyznání, která splní vstupní podmínky.
2. Členství ve spolku vzniká schválením přihlášky ze strany RHFC a zaplacením členského příspěvku a trvá do doby zániku členství.
3. Výše členského poplatku zůstává stejná po celou dobu hokejové sezóny, bez ohledu na datum vzniku členství. Hokejová sezóna trvá od 1. 7. daného roku do 30. 6. roku následujícího.
4. Členství může vzniknout v průběhu celého kalendářního roku, nezávisle na startu hokejové sezóny.
5. Každý uchazeč o členství ve spolku musí splnit předepsané povinnosti a vyplnit elektronickou přihlášku na webových stránkách spolku (členové mladší 15 let doloží RHFC písemný souhlas zákonného zástupce).
6. Podáním elektronické přihlášky projevuje žadatel vůli být vázán stanovami od okamžiku vzniku členství.
7. Výběr členů spolku je plně v kompetenci RHFC.
8. Přihlášku uchazeče zpracovává RHFC. RHFC zkontroluje její náležitosti a zaplacení členského příspěvku. Pokud uchazeč vyhoví stanovám HFC Zlín, předá prezident RHFC přihlášku a návrh usnesení ostatním členům RHFC ke schválení. Schválením se rozumí schválení nadpoloviční většinou členů RHFC.
9. O výsledku projednávání přihlášky informuje uchazeče prezident RHFC do 10 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí RHFC. V případě záporného rozhodnutí vrátí RHFC zaplacený členský příspěvek v plné výši.
10. Výši členského příspěvku a jeho splatnost určuje RHFC. Tyto informace povinně zveřejňuje na veřejně přístupné části webových stránek spolku.
11. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
12. Vznikem členství uděluje člen spolku souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, a zároveň dává souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby a jejich uveřejňování pro účely spolku.

Článek IX. – Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů ve formě databáze členů. Tento seznam obsahuje jméno a příjmení, přezdívku, členské ID číslo, e-mailovou a korespondenční adresu člena spolku,telefonický kontakt na člena spolku.
2. Seznam členů spolku je v neúplné podobě přístupný pouze členům spolku ve speciální sekci webových stránek spolku, které mají omezený přístup pouze pro členy spolku.
3. V případě ukončení členství ve spolku provede člen RHFC výmaz člena spolku ze seznamu členů.
4. Pro potřeby členské schůze je zveřejněn neúplný členský seznam ve formě prezenční listiny.

Článek X. – Zánik členství
1. Členství zaniká:
a. Vystoupením člena na základě písemného oznámení. Dnem ukončení členství je den doručení oznámení o vystoupení ze spolku RHFC.
b. Úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého.
c. Vyloučením na základě rozhodnutí RHFC.
d. Zánikem nebo zrušením spolku.
e. Nezaplacením členského příspěvku na danou hokejovou sezónu.

2. RHFC je povinna po uplynutí data splatnosti členského příspěvku upozornit písemnou výzvou člena na povinnost zaplatit příspěvek na aktuální hokejovou sezónu a stanovit přiměřenou lhůtu k zaplacení. Pokud nebude členský příspěvek uhrazen ani po uplynutí této přiměřené lhůty, členství zaniká. V písemné výzvě musí být člen na tento následek upozorněn.
3. Rozhodnutím RHFC může být ze spolku vyloučen člen, který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě ani po výzvě RHFC nezjednal nápravu. RHFC o vyloučení člena rozhodne zejména, jestliže člen:
a. Porušuje povinnosti člena vyplývající ze zákona a stanov.
b. Byl odsouzen za úmyslný trestný čin.
c. Hanobí nebo svým jednáním jakkoli poškozuje dobré jméno spolku nebo jeho součástí.
d. Umožní jinému využívat svých práv člena spolku bez vědomí RHFC.

4. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobí-li spolku zvlášť závažnou újmu.
5. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členovi. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze.
6. Každý člen spolku má právo podat opodstatněný návrh na vyloučení jiného člena spolku k rukám RHFC.
7. RHFC se zavazuje projednat návrh a vyrozumět obě strany sporu nejpozději do 30 kalendářních dnů od data podání návrhu na vyloučení.
8. Vyloučený člen je povinen neprodleně vyrovnat všechny závazky vůči spolku.
9. V případě zániku členství v HFC Zlín, z.s. nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku.
10. V případě zániku členství je bývalý člen povinen pro nabytí členství opět vyplnit elektronickou přihlášku na webových stránkách spolku a vyčkat na schválení ze strany RHFC.

Článek XI. – Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a. Podílet se na činnosti spolku a být informován o jeho činnosti.
b. Účastnit se akcí pořádaných spolkem. Člen mladší patnácti let je oprávněn účastnit se takových akcí pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za něj převezme plnou zodpovědnost.
c. Podávat svůj návrh na změnu vedení HFC Zlín, z.s. v případě, že některý ze stávajících členů RHFC složil svou funkci, je odvolán, nebovyloučen.
d. Po dosažení věku 18 let volit a se svým souhlasem být volen do statutárního orgánu spolku.
e. Účastnit se zasedání členské schůze.
f. Kdykoliv ze spolku dobrovolně vystoupit.
g. Žádat o svolání zasedání členské schůze spolku nebo mimořádné členské schůze spolku. Taková žádost musí být podpořena alespoň jednou třetinou členů spolku.
h. Podávat návrhy, dotazy a stížnosti RHFC a požadovat na ně odpověď.
i. Uplatňovat slevu na jízdné při zájezdech pořádaných spolkem.
j. Získat další výhody, pokud pro to budou vytvořeny podmínky hokejovým klubem.

2. Člen má povinnosti zejména:
a. Chovat se čestně a nepoškozovat dobré jméno spolku a zlínského hokeje.
b. Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku.
c. Dodržovat a plnit usnesení a přijatá rozhodnutí spolku.
d. Řádně a včas platit stanovené členské příspěvky spolku.
e. Řádně a včas aktualizovat své kontaktní údaje pro komunikaci s orgány spolku.
f. Chránit majetek spolku.
g. Nebýt členem fanklubu jiného klubu hrajícího v dané sezóně stejnou ligovou soutěž jako A-tým zlínských hokejistů.
h. Vůči třetím osobám udržovat v tajnosti osobní údaje členů spolku a také skutečnosti, události a údaje, které budou RHFC nebo členskou schůzí označeny jako neveřejné, důvěrné či soukromé.
i. Aktivně se podílet na činnosti spolku, vykonávat svědomitě svěřené funkce, zúčastňovat se schůzí.
j. Aktivně se podílet na vytváření atmosféry na hokejových utkáních zejména svou účastí v určeném sektoru.
k. Při ukončení členství neprodleně vyrovnat závazky.


Článek XII. – Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s hmotným i nehmotným majetkem. Vede spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech.
2. Zdroje majetku spolku tvoří zejména členské příspěvky členů, mimořádné příspěvky členů a dobrovolné dary jiných fyzických nebo právnických osob.
3. Získané zdroje použije spolek pro realizaci účelu, za kterým byl založen a pro kulturní, společenské nebo sportovní vyžití svých členů.
4. Za řádné hospodaření odpovídá RHFC, která má povinnost každoročně předložit členské schůzi zprávu o hospodaření.
5. Pokud nebude kterýkoliv člen spokojen s hospodařením spolku, má možnost požádat do 30 kalendářních dnů od zveřejnění příslušný soud o přezkoumání.

Článek XIII. – Zrušení spolku
1. Spolek se zrušuje:
a. Dobrovolným zrušením.
b. Přeměnou, tj. fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy.
c. Na základě rozhodnutí soudu.

2. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje členská schůze. Ta zároveň rozhodne, zda je spolek rušen s likvidací nebo bez likvidace.
3. Hlasování o dobrovolném zrušení spolku je platné, pokud hlasuje nadpoloviční většina oprávněných voličů. Pro zrušení spolku je potřebný souhlas alespoň 2/3 hlasujících.

Článek XIV. – Společná a závěrečná ustanovení
1. Spolek vybírá od svých členů roční členské příspěvky. Tyto příspěvky jsou nevratné.
2. Z rozhodnutí členské schůze mohou být čestnými členy spolku s jejich souhlasem jmenovány osobnosti významným způsobem spojené se zlínským hokejovým klubem. Čestný člen spolku není povinen platit členské příspěvky. Nevzniká mu však právo volit a být volen do statutárního orgánu spolku a žádat o svolání členské schůze spolku nebo mimořádné členské schůze spolku. Jeho hlas je pouze poradní.
3. Co není upraveno stanovami, upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 18. 5. 2018 a stávají se účinnými dnem zapsání do veřejného rejstříku.

Copyright ©2006 - 2024, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generov no syst mem Webgolem za 0.4006 vte in)


Nepřihlášen/a

Login: Heslo:  
Do dalšího zápasu zbývá:
[ZLN-???, 14.9.2024, 17:30]
Dnes slaví:

Ondřej Němec40 let